Multispray WD-40 Smart Straw 450 ml ( Storsäljare )

  • 199 kr

 Multispray WD-40 Smart Straw 450 ml ( Storsäljare )En suverän rostlösare som i många fall vid fastrostade bultar / muttrar vid demontering utav turbo ifrå

I lager.
Lagersaldo: 4
Artikelnummer: WD40-Smartstraw
Dela

 Multispray WD-40 Smart Straw 450 ml ( Storsäljare )


En suverän rostlösare som i många fall vid fastrostade bultar / muttrar vid demontering utav turbo ifrån maskin / personbil / båt kan vara mycket hjälpande.


Framförallt på avgassidan där pinnbultar / Muttrarna kan vara väldigt fastrostade.
                                                                     

Andra goda egenskaper : Smörjer, driver ut fukt, stoppar gnissel, löser fläckar m.m. Vikbart  sprayrör och vanligt spraymunstycke i ett vilket gör att du alltid  kommer åt även på svåråtkomliga ställen.                Viktig information : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Extremt brandfarlig  aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan vara dödligt  vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Ha  förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd  avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Förvaras  oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor,  öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte  över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller  brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas  damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl  ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta  GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.